Dostosujemy nasze usługi do Twoich potrzeb

Oferujemy pełny zakres usług księgowych, kadrowych, płacowych, doradztwa organizacyjnego i finansowego.

Działalność rachunkowo księgowa

 • Prowadzenie Podatkowych Ksiąg Przychodów i Rozchodów oraz:
  • ewidencji środków trwałych,
  • ewidencji VAT, sporządzanie deklaracji VAT-7,
  • ewidencji przebiegu pojazdów,
  • rozrachunków,
  • rozliczeń z ZUS.
 • Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych oraz:
  • wymaganych prawem ewidencji księgowych: takich jak środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, podatku VAT,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych dotyczących VAT: VAT-7, VAT–UE,
  • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych CIT oraz osób fizycznych PIT,
  • rozliczanie podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych obejmujących: bilans, rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny i porównawczy), wprowadzenie do sprawozdania finansowego, informacje dodatkową do sprawozdania finansowego, rachunek przepływów pieniężnych,
  • sporządzanie deklaracji ZUS, GUS.

Doradztwo w zakresie organizacji

 • Opracowywanie niezbędnych w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych instrukcji takich jak; instrukcje inwentaryzacyjne, obiegu i kontroli dokumentów, plany kont, polityki rachunkowości.
 • Tworzenie biznes planów, programów restrukturyzacji.
 • Opracowywanie systemów prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków, planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania, restrukturyzacji.

Kadry i płace

 • Prowadzenie akt pracowniczych.
 • Sporządzanie umów o pracę, umów zleceń i ich rozliczanie.
 • Rozliczanie składników dodatkowych: delegacje, ryczałty za dojazdy, premie, potrącenia itp.
 • Sporządzanie niezbędnej dokumentacji kadrowej (kartoteki zasiłków, urlopów itp.).
 • Prowadzenie wszelkich spraw związanych z pracownikami w firmie.
 • Sporządzanie list płac.
 • Prowadzenie dokumentacji płacowej.
 • Sporządzanie podatkowych deklaracji PIT-4 R, PIT-11.
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników.
 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach.

Doradztwo Finansowe

 • Doradztwo połączone z zarządzaniem.
 • Doradztwo inwestycyjne, pomoc w przygotowywaniu dokumentów własnościowych.
 • Analizy finansowe, oceny wskaźnikowe dla potrzeb zarządzania.
 • Sporządzanie wniosków kredytowych, pożyczkowych.
 • Doradztwo finansowe w zakresie pozyskiwania i lokowania środków pieniężnych dla firm i osób fizycznych.
 • Dochodzenie przeterminowanych należności płatniczych.
 • Ocena zdolności kredytowej osób i jednostek gospodarczych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.